Các khóa học tại Học Viện CIA - Philippines

  21/03/2017    Lượt xem : 1026

Học viện Anh ngữ CIA tạo ra môi trường tự học rất tốt cho học viên. Nếu học viên còn thiếu kinh nghiệm tự lập thì thông qua việc quản lý học tập và sinh hoạt của hệ thống CIA Semi-Sparta sẽ giúp học viên cải thiện điều đó.

Khóa học
Danh mục

Fanpage